Föreningsstämma 2018

Föreningsstämma 2018

Datum och tid
sön 4 mars 2018 kl. 14.00–15.00

Plats
ABF Malmö
Spånehusvägen 47, MalmöVar med och påverka föreningens utveckling! Medlemmarna i Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv) kallas till ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

På föreningsstämman har du som medlem chans att påverka vad Skruv ska göra under det kommande året. Vi tar också ställning till hur styrelsen har skött sitt arbete under det gångna året. De som aldrig tidigare har varit på en föreningsstämma tidigare hälsas särskilt välkomna.

Varje medlem har rätt att ställa förslag till föreningsstämman. Sådant förslag ska för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.

Varje närvarande medlem som betalat sin avgift äger vid eventuell omröstning en röst. Bara medlemmar har tillträde till föreningsstämman.

Vill du vara med och arbeta aktivt i styrelsen? Hör av dig till valberedningen och anmäl ditt intresse! Valberedningen består av Lidia Göransson (telefon 0413-145 69, 076-895 34 50, e-post lidia.akacia@hotmail.com) och Irina Rylander (e-post irinarylander@hotmail.com).

Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen!


Dagordning för föreningsstämman

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Fråga om stämman blivit kallad enligt stadgarna
3. Val av
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. två protokolljusterare, tillika rösträknare

4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för stämman
5. Styrelsens årsberättelse
a. verksamhet
b. ekonomi

6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Behandling av motioner och förslag
9. Fastställande av verksamhetsplan
10. Beslut om medlemsavgifter
11. Beslut om arvoden och ersättningar
12. Val av ordförande för en tid av ett år
13. Val av övriga ledamöter för en tid av två år
14. Val av två revisorer och en revisorsersättare på ett år
15. Val av valberedning
16. Eventuella övriga val
17. Övriga ärenden som föreningsstämman beslutar behandla
18. Föreningsstämmans avslutande