Föreningsstämma

Föreningsstämma

Datum och tid
lör 8 mars 2003 kl. 14.30–15.30

Plats
Etnologiska institutionen
Finngatan 10, LundAlla medlemmar i Skruv kallas till föreningsstämma. Efter stämman bjuder Skruv på mat. Obs! Föranmälan krävs senast den 3 mars om du vill vara med vid maten!

Varje närvarande medlem som betalat sin avgift äger vid eventuell omröstning en röst. Observera att en förutsättning för att få vara med på föreningsstämman är att man har betalt medlemsavgiften för 2003.

Dagordning för föreningsstämman:

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Fråga om stämman blivit behörigen kallad
3. Val av
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för
stämman
5. Styrelsens årsberättelse
a. verksamhet
b. ekonomi
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Behandling av motioner och förslag
9. Fastställande av verksamhetsplan
10. Fastställande av budget
11. Beslut om medlemsavgifter
12. Beslut om arvoden och ersättningar
13. Val av ordförande för en tid av ett år
14. Val av övriga ledamöter och ersättare för en tid av två år
15. Val av två revisorer och en revisorsersättare på ett år
16. Val av valberedning
17. Eventuella övriga val
18. Övriga ärenden som föreningsstämman beslutar behandla
19. Föreningsstämmans avslutande

Av Niklas Bönnemark

Webbansvarig för Skruv