Verksamhetsberättelse 2015

Organisation

Medlemmar

Vid utgången av år 2015 hade föreningen 176 medlemmar.

Styrelse

Styrelsen har bestått av följande nio personer:

  • Lidia Elfstrand, ordförande
  • Niklas Bönnemark, vice ordförande
  • Nuria Bönnemark, kassör
  • Ulf Pauli, sekreterare
  • Tania Bauder
  • Vladlena Zandfeld Clausen
  • Tatiana Johansson
  • Mikkel Brogren Nagel
  • Leonid Pankratov.

Revisorer

Gunnel Arbin-Sjöberg, revisor
Oxana Hall-Wilton, revisor
Nadja Osmolovskaya, revisorsersättare.

Valberedning

Lidia Göransson, sammankallande
Irina Rylander.

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten:

24 januari, Malmö: Styrelsemöte
14 mars, Malmö: Styrelsemöte
14 mars, Malmö: Konstituerande styrelsemöte i den nya styrelsen
18 april, Helsingborg: Styrelsemöte och planering
28 maj, Malmö: Styrelsemöte
29 augusti, Ekeby: Styrelsemöte
14 november, Malmö: Styrelsemöte
14 december, Limhamn: Planeringsmöte

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften har varit 200 kronor och den har gällt från det datum den betalats och ett år framåt. Avgiften för familjemedlemmar, heltidsstuderande och pensionärer har varit 120 kronor. Avgiften för barn har varit 80 kronor och för företag och andra organisationer har avgiften (inklusive två månaders webbannons) varit 500 kronor. För 2500 kronor har företag/organisationer fått både medlemskap och ett års annonsering på föreningens webbplats.

Medlemskap i och samarbete med andra organisationer

Under 2015 har föreningen varit medlem i Ryska riksförbundet i Sverige och MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation). Skruv har haft samarbete med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) i Malmö. Föreningen har erhållit ekonomiskt stöd från Ryska riksförbundet i Sverige för flera aktiviteter.

Ekonomi

Se ekonomisk bilaga (“Årsredovisning”, resultaträkning och balansräkning).

Föreningsmöten

14 mars, Malmö: Föreningsstämma 2015

Aktiviteter

Skruvkaféer

14 februari, Malmö: Skruvkafé, tema kärlek
14 mars, Malmö: Skruvkafé med Ryska klubben: ”kvinnor och män/Väst och Öst”
2 juni, Stockholm: Skruvkafé: Svensk-ryska kopplingar inom musik och film
12 september, Malmö: Skruvkafé, tema NEECE Linneblå
10 oktober, Malmö: Skruvkafé, tema Tjajkovskij
24 oktober, Karlstad: Skruvkafé/träff i Vi pratar ryska: Svensk-ryska kopplingar inom musik och film
14 november, Malmö: Skruvkafé, tema Höstens gåvor
12 december, Malmö: Skruvkafé med filmvisning: The Last Station

Ryska klubben

14 mars, Malmö: Skruvkafé med Ryska klubben: ”kvinnor och män/Väst och Öst”
9 maj, Kingelstad: Ryska klubben, tema krigsslutet
24 oktober, Malmö: Ryska klubben: Musik- och poesimöte med moderna ryskspråkiga författare

Picknickar

27 juni, Malmö: Picknick med brännboll
1 augusti, Kåseberga: Picknick med kubb

Fester

10 januariMalmö: Nyårsfest 2015

Konserter

23 februariMalmö: Konsert med Enrico Colonna, Vittorio och Nick Spielberg
30 marsMalmö: Konsert med Albert Asadullin
3 majMalmö: Musikfestivalen Över kontinenterna

Kurser

Under 2015 genomförde föreningen tre kurser. Vid tio tillfällen under våren, med start 22 februari, höll Niklas Bönnemark en nybörjarkurs i ryska språket med inriktning på talad ryska med utgångspunkt från läromedlet Mozjno, och Mikkel Brogren Nagel höll “Kurs för svenskar i flerspråkiga familjer – med fokus på ryska språket”, som gavs för första gången hösten 2014. Den 20 september 2015 startades ännu en nybörjarkurs i ryska ledd av Mikkel Brogren Nagel.

Detaljerad evenemangsinformation:

22 februari, Malmö: Start för kurser i ryska och rysk kultur
20 september, Malmö: Start för nybörjarkurs i ryska

Andra aktiviteter

Inga evenemang

Skruvs ryska barnverksamhet (Kolokóltjik) i Malmö

(Text: Liliya Nicolaidis, verksamhetsledare)

Under 2015 deltog ungefär 70 barn i åldern ett till tretton år i Skruvs barnverksamhet, indelade i sju huvudgrupper. Tillvalen fortsatte i full utsträckning: teater, dans, matematik och rysk etnokulturell fostran. Under året återupptogs lektionerna i skapande verksamhet, och i den äldsta gruppen för barn i skolåldern inleddes lektioner i Rysslands historia. Året bestod av 30 ”skolveckor”, 630 studietimmar.

Förutom de schemalagda lektionerna hölls traditionsenligt flera etnokulturella aktiviteter för barnen och deras föräldrar: högtider med teaterföreställningar, lekar och framträdanden av barnen och de vuxna, temalektioner och temautställningar av teckningar. Den 8 mars ordnades lektioner på temat En present till mamma, 26 april hade vi Öppet hus och 24 maj uppträdandet “U Lukomórja”. Vårt åttonde läsår inleddes 30 augusti med högtiden “Lésjij v gostiách u rebját” (“Skogstrollet hälsar på hos barnen”), 18 oktober hölls en hösthögtid, och som avslutning på året hölls glada nyårsföreställningar. I år gladde de aktiva på barnverksamheten barnen med den interaktiva föreställningen för rysktalande barn 4-6 år ”Å, en sån saga!” och föreställningen med disco för rysktalande barn 7–12 år ”Sagan om Baba Jaga, den smarta mobilen och nyårstrolldomen”. Under hösten hade barnen lärt sig om ryska folksagor så att de på nyårsföreställningarna skulle känna igen sagofigurerna.  Barnverksamhetens regissör för massevenemang, Maryna Mykhatska, skapade, precis som tidigare år, med hjälp av en teatergrupp bestående av frivilliga, oförglömliga nyårsföreställningar! Totalt deltog 30 vuxna och barn i förberedelser och genomförande av nyårsföreställningarna. Det är glädjande att föreställningarna bevistas av publik inte bara från Malmö med omnejd, utan från andra delar av Skåne. I år besöktes föreställningarna av mer än 200 små och stora åskådare.

År 2015 fortsatte det administrativa arbetet med att fortbilda pedagogerna. Vi genomförde fyra pedagogiska möten för personalen, som vart och ett ägnades åt aktuella metodikfrågor när det gäller ryskundervisningen.

Detaljerad evenemangsinformation:

26 april, Malmö: Öppet hus på barnverksamheten
24 maj, Malmö: Läsårsavslutning på barnverksamheten
30 augusti, Malmö: Läsårsstart på barnverksamheten
20 december, Malmö: Nyårsföreställningar för rysktalande barn 2015

Barnverksamhetens teatergrupp

Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet är sedan flera år verksamhetens visitkort. Den 18 januari januari bjöd våra kollegor i Köpenhamnsföreningen Kaleidoskop in teatergruppen till sin föreställning av musiksagan Nötknäpparen. Barnen tittade nyfiket på föreställningen, hälsade på de små skådespelarna från Köpenhamn och fick en rad nya kreativa idéer. Därefter begav sig vår grupp på en tur till Post & Tele Museum. Det viktigaste under sådana resor är att stämningen bland barnen förbättras och att de har möjlighet att umgås på ryska med sina jämnåriga kamrater.

Teatergruppens gästspel under 2015 inleddes med en resa till Göteborg för att delta i och deltagande i sång- och musikfestivalen ”Vi är unga” för ryskspråkiga barn och ungdomar från hela Sverige. Efter framträdandet besökte barnen Universeum.

Att delta vid festivalen Ovan regnbågen har blivit en kär tradition för vår teatergrupp. Därför framträdde vi med glädje även i juni 2015 på den sjätte internationella festivalen i Köpenhamn med vårt nya litterära och musikaliska program.

Den 29 och 30 augusti deltog teaterbarnen för första gången i den internationella barn- och ungdomsfestivalen med tävlingsinslag “Chansen”, som ägde rum i Köpenhamn.

Vid hösthögtiden på barnverksamheten visade barnen roliga kupletter (tjastúsjki) för åhörarna, och på nyårsföreställningarna deltog barnen aktivt i rollerna som små häxor (Bába-Jagá).

Detaljerad evenemangsinformation:

3 maj, Malmö: Musikfestivalen Över kontinenterna
24 maj, Malmö: Läsårsavslutning på barnverksamheten
30 maj, Göteborg: Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet deltar i riksfestival
13 juni, København: Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet deltar i internationell festival
29 augusti, Hvidovre: Barnteatergruppen deltar i Chansen 2015

Litteraturklubben

(Text: Lidia Elfstrand)

År 2015 fortsatte Skruvs Litteraturklubb sin verksamhet. Under året samlades de aktiva i Litteraturklubben flera gånger för att diskutera, förbereda och genomföra litteraturevenemang (24/2, 6/4, 10/8 och 15/9). Litterära rådet samlades också regelbundet (28/4, 9/6, 27/7, 24/8 och 2/9).

Under året fortsatte arbetet med att förbereda utgivningen av nästa utgåva, den sjätte, i serien “Från hjärta till hjärta” – “Vid tidens och ödets vägskäl”. I boken ingår verk av 27 författare och 12 översättare. Totalt deltog 40 personer i projektet kring den sjätte boken. Boken presenterades på boksläppet den 25 oktober 2015.

Den 27 februari deltog Litteraturklubben i tidskriften Novyj beregs musik- och litteraturafton på Ryska centret i Köpenhamn. De som hade samlats fick en presentation av projektet Från hjärta till hjärta. Från Litteraturklubben deltog Leonid Pankratov, Lidia Elfstrand och Lidia Göransson.

Poesimaraton: Den 21 mars 2015 ordnades Litteraturklubbens första poesimaraton. Under tre timmar läste de närvarande dikter (sina egna eller sina favoritförfattares). Dikterna lästes på tre olika språk: ryska, svenska och engelska.

Föreställning med Igor Guberman: Den 26 april gästades Litteraturklubben av Igor Guberman och hans föreställning “Gáriki za mnogo let”. Poeten och satirikern Igor Guberman är känd för sina aforistiska fyrradiga dikter, gáriki, i vilka han lakoniskt berättar om saker och ting som rör det sovjetiska och postsovjetiska livet, om kampen mellan det onda och det goda, om vardagligheter och om eviga värden.

Författarträff med Sergej Rogatko (Moskva): Den 13 juni ägde en träff rum med forskaren och författaren till romanen Rodnája glubiná (ung. “Det egna djupet) Sergej Rogatko, som berättade om sitt författarskap. Under träffen visades också filmen Velíkij gastronóm (“Den stora matvaruaffären”), som kom till under medverkan av Sergej Rogatko, om Jelisejevs affärsimperium i Moskva.

Litteraturmötena i Malmö ägde rum 24 och 25 oktober 2015. Inom ramen för Litteraturmötena hölls ett seminarium i diktskrivande (lett av författaren Larisa Kuzminskaja från Moskva) och master class i deklamation och språklig gestaltning under ledning av Rustem Galitch från New York. Det ordnades också en presentation av Lidia Elfstrands (från Malmö) första diktsamling “V prostránstve sudbý (I ödets rymd) och den tionde samlingsvolymen i serien “Svjázujusjtjeje slóvo” med Larisa Kuzminskaja som redaktör. I samlingsvolymen ingår verk av medlemmarna i Litteraturklubben Veronika Tarnovskaya, Lidia Göransson och Lidia Elfstrand. Sergej Levitskij från Prag presenterade sin bok Smech bez pritjíny (Skratt utan anledning). De närvarande poeterna läste sina egna dikter.

Inom ramen för Litteraturmötena visade Rustem Galitch musik- och poesiföreställningen “Bal poétov” (Poeternas bal). Rustem Galitch framförde föreställningen till gitarrackompanjemang av Valeri Likhatchev från Köpenhamn, och man fick höra dikter av poeter från den ryska poesins guld- och silveråldrar: Aleksandr Pusjkin, Michail Lermontov, Innokentij Annenskij, Aleksandr Blok, Nikolaj Gumiljov, Sergej Jesenin, Vladimir Majakovskij, Igor Severjanin, Sasja Tjornyj m.fl. Poeternas bal avslutades med Mr X:s aria ur Emmerich Kálmáns operett Cirkusprinsessan, som framfördes av Valeri Likhatchev.

Den sista och huvudsakliga delen av Litteraturmötena var presentationen av samlingen Från hjärta till hjärta 2015. Presentationen leddes av Leonid Pankratov och Lidia Elfstrand. Tolk var Maria Edström. Dikter av de poeter som var med i 2015-års samling lästes av Rustem Galitch till musikackompanjemang av Valeri Likhatchev. Som avslutning lämnades fick var och en möjlighet att läsa något eller tala inför publiken.

Den 21 oktober deltog Litteraturklubben i Bokens dag som ägde rum på Malmö Opera. Arrangörer var ABF i samarbete med Sydsvenskan.

Alla aktiviteter i Litteraturklubben har genomförts med stöd av ABF Malmö.

Litteraturmötena fick dessutom stöd av Ryska riksförbundet i Sverige.

Utgivningen av boken genomfördes med stöd av Vera Sagers fond (i Sverige).

Detaljerad evenemangsinformation:

27 februari, København: Litteraturklubben besöker Köpenhamn
21 mars, Malmö: Litteraturklubben ordnar poesimaraton
26 april, Malmö: Föreställning med poeten och satirikern Igor Guberman
13 juni, Malmö: Författarträff med Sergej Rogatko
24 oktober, Malmö: Litteraturmötena i Malmö 2015, dag 1
24 oktober, Malmö: Ryska klubben: Musik- och poesimöte med moderna ryskspråkiga författare
25 oktober, Malmö: Litteraturmötena i Malmö 2015, dag 2
21 november, Malmö: Skruvs Litteraturklubb deltar i Bokens dag

Sånggruppen (Slávenka)

Under året har Skruvs sånggrupp Slávenka framträtt vid följande tillfällen:

10 januari, Malmö: Nyårsfest 2015
15 februari, Stockholm: Slávenka deltar i kulturfestivalen Máslenitsa

Övrigt

Skruv i sociala medier

Den 31 december uppgick antal e-postadresser på Skruvlistan till 363 (året innan: 367). Under året skrevs 37 meddelanden på listan (året innan: 145).

På Facebook hade Skruv den 31 december följande antal “gillare”: Skruvs huvudsida 894 (året innan: 750), barnverksamhetens Facebooksida 322 (året innan: 258), litteraturklubbens Facebooksida 219 (året innan: 195), Ryska klubbens Facebooksida 109 (året innan: 77).

Ryska riksförbundet i Sverige

Ansvarig för kontakterna med Ryska riksförbundet i Sverige har varit Leonid Pankratov.

Slutord

Det gångna året har varit fyllt av aktiviteter i föreningen och medlemsutvecklingen har varit god och stabil, vilket utgör en bra grund för en fortsatt positiv utveckling av föreningen och dess verksamhet. Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som hjälpt till med att hålla föredrag, ansvarat för barnverksamheten, ordnat förtäring, arbetat med förberedelser för nyårsfesten, deltagit i Litteraturklubbens möte, medverkat i sånggruppen Slávenka eller på annat sätt bidragit till föreningens skiftande aktiviteter.

Styrelsen för Skruv i mars 2016

Lidia Elfstrand, Niklas Bönnemark, Nuria Bönnemark, Ulf Pauli, Tania Bauder, Vladlena Zandfeld Clausen, Tatiana Johansson, Mikkel Brogren Nagel, Leonid Pankratov

Bilaga: Alla evenemang 2015 i kronologisk ordning

10 januari, Malmö: Nyårsfest 2015
24 januari, Malmö: Styrelsemöte
14 februari, Malmö: Skruvkafé, tema kärlek
15 februari, Stockholm: Slávenka deltar i kulturfestivalen Máslenitsa
22 februari, Malmö: Start för kurser i ryska och rysk kultur
23 februari, Malmö: Konsert med Enrico Colonna, Vittorio och Nick Spielberg
27 februari, København: Litteraturklubben besöker Köpenhamn
14 mars, Malmö: Styrelsemöte
14 mars, Malmö: Föreningsstämma 2015
14 mars, Malmö: Konstituerande styrelsemöte i den nya styrelsen
14 mars, Malmö: Skruvkafé med Ryska klubben: ”kvinnor och män/Väst och Öst”
21 mars, Malmö: Litteraturklubben ordnar poesimaraton
30 mars, Malmö: Konsert med Albert Asadullin
11 april, Malmö: Skruv besöker konstutställningen Baltiska speglingar
18 april, Helsingborg: Styrelsemöte och planering
26 april, Malmö: Öppet hus på barnverksamheten
26 april, Malmö: Föreställning med poeten och satirikern Igor Guberman
3 maj, Malmö: Musikfestivalen Över kontinenterna
9 maj, Kingelstad: Ryska klubben, tema krigsslutet
24 maj, Malmö: Läsårsavslutning på barnverksamheten
28 maj, Malmö: Styrelsemöte
30 maj, Göteborg: Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet deltar i riksfestival
2 juni, Stockholm: Skruvkafé: Svensk-ryska kopplingar inom musik och film
13 juni, København: Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet deltar i internationell festival
13 juni, Malmö: Författarträff med Sergej Rogatko
27 juni, Malmö: Picknick med brännboll
1 augusti, Kåseberga: Picknick med kubb
29 augusti, Hvidovre: Barnteatergruppen deltar i Chansen 2015
29 augusti, Ekeby: Styrelsemöte
30 augusti, Malmö: Läsårsstart på barnverksamheten
6 september, Malmö: Start för ny säsong i Slávenka
12 september, Malmö: Skruvkafé, tema NEECE Linneblå
20 september, Malmö: Start för nybörjarkurs i ryska
10 oktober, Malmö: Skruvkafé, tema Tjajkovskij
24 oktober, Malmö: Litteraturmötena i Malmö 2015, dag 1
24 oktober, Karlstad: Skruvkafé/träff i Vi pratar ryska: Svensk-ryska kopplingar inom musik och film
24 oktober, Malmö: Ryska klubben: Musik- och poesimöte med moderna ryskspråkiga författare
25 oktober, Malmö: Litteraturmötena i Malmö 2015, dag 2
14 november, Malmö: Styrelsemöte
14 november, Malmö: Skruvkafé, tema Höstens gåvor
21 november, Malmö: Skruvs Litteraturklubb deltar i Bokens dag
12 december, Malmö: Skruvkafé med filmvisning: The Last Station
14 december, Limhamn: Planeringsmöte
20 december, Malmö: Nyårsföreställningar för rysktalande barn 2015